خبرنامه انجمن بین المللی دسامبر2015شماره جدید (دسامبر 2015)گفتگوی جهانی (Global Dialogue)، خبرنامه الکترونیک انجمن بین ‌المللی جامعه‌ شناسی که در چهار شماره در سال و به شانزده زبان، از جمله فارسی، منتشر می‌شود، انتشار یافت.

برای مشاهده نسخه انگلیسی و فارسی این خبرنامه پیوندهای زیر را ببینید:

isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2015/12/v5i4-farsi.pdf

isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2015/12/v5i4-english.pdf