آتش نشانی ایمنی شهریمحورهای همایش:

مهندسی حریق و ایمنی شهری

 • ایمنی در حمل و نقل شهری
 • بررسی و آسیب شناسی آیین نامه های ایمنی و آتش نشانی شهری
 • آسیب شناسی ایمنی کلیه فضاهای سطحی و زیر سطحی شهری در برابر حوادث طبیعی و انسان ساخت
 • اصول معماری و ایمنی حریق در ساختمان ها
 • ایمنی در مقابل گسترش آتش در حریق شهری در اثر سوانح طبیعی
 • پایش فرونشست زمین و تاثیر آن بر شریانهای حیاتی و سازه های مهندسی در شهر تهران
 • ایمنی گود برداری

مدیریت یکپارچه ایمنی و آتش نشانی شهری

 • کاربست ایمنی در طراحی المان های شهری
 • شیوه سازماندهی آموزشی های ایمنی شهری
 • آمادگی جسمانی - سلامت روانی و مهارت های ویژه در خدمات آتش نشانی
 • مدیریت آتش سوزی پس از زلزله و بحران
 • روشهای استاندارد و اثر بخش آموزش ایمنی شهری
 • مکان یابی بهینه استقرار ایستگاههای آتش نشانی
 • چالش های درون سازمانی شامل نیروی انسانی، مدیریت، کارکنان، آتش نشانان (آسیب شناسی عملکرد و ارائه راهکار)
 • طراحی دسترسی خودروهای امدادی در زمان بحران
 • مدیریت تعمیر و نگهداری

فناوری و ایمنی شهری

 • کاربرد تکنولوژی در در مدیریت بحران و حریق
 • ساماندهی اطلاعاتی و زیر ساخت های شهری
 • هوشمند سازی ایمنی و آتش نشانی

جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایمنی شهری

 • روشهای استاندارد و اثر بخش آموزش عمومی ایمنی و آتش نشانی شهری
 • جنبه های زیست محیطی در حوزه ایمنی و آتش نشانی شهری (مواد شیمیایی خطرناک و ...)
 • ارزیابی و شناسایی شاخص های فرهنگ ایمنی و راهکارهای ارتقا آن
 • ساماندهی مشارکت شهروندان در ارتقا فرهنگ ایمنی
 • نقش نهادهای رسمی و غیر رسمی در توسعه فرهنگ ایمنی
 • سبک زندگی روزمره و ارتباط آن با فرهنگ ایمنی شهری
 • ایمنی گروههای ویژه جمعیتی شهری ( کودکان، سالمندان، معلولین و ....)

تاریخهای مهم:

مهلت ارسال مقاله : 30 دی ماه 1395

اعلام پذیرش مقاله : 25 بهمن ماه 1395

زمان برگزاری همایش: 4 الی 5 اسفند ماه 1395

اطلاعات بیشتر روی وب سایت همایش:

http://nfus.ir/fa