برگزار کنندگان: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها

زمان: چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395ساعت 8 صبح

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده علوم، سالن شهید دهشور

پوستر دعوت به همایش

کارت دعوت

برنامه زمانی نشستها و سخنرانی‌های همایش

پوستر همایش فرهنگ دانشگاهی 27بهمن95