گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی برگزار می کند:

نقش شورا های شهر در توسعه شهری با نگاهی به اقتصاد انتخابات

سخنران: دکتر اسدالله نقدی (دانشیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا)

زمان: دوشنبه 19تیرماه 1396 از ساعت 15 تا 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

 نقش شوراهای شهر