گروه جامعه شناسی فیلم وسینما انجمن جامعه شناسی ایران برگزار مي‏كند:

تجارب زیسته مخاطبان سینما در تهران

با حضور: داود ضامنی (پژوهشگرسینما و از مدیران حوزه هنری)

زمان: سه شنبه  5 بهمن ماه1395 ساعت 15 الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گيشا ، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، سالن كنفرانس انجمن جامعه شناسي ایران

پوستر نشست