حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میکند:

هویت زن ایرانی در جریان گذار از سنت به مدرنیته

باحضور :دکتر رحیم محمدی، دکتر گیتی خزاعی

زمان :یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 17-19

مکان:خیابان نجات اللهی (ویلا)، نبش ورشو، سالن حافظ، خانه اندیشمندان علوم انسانی

هویت زن ایرانی