2 94 شماره‌ جدید ( تابستان 1394) مجله علمی- پژوهشی جامعه‌ شناسی ایران با مقاله‌ های زیر منتشر شد.

دوره شانزدهم، شماره 2، تابستان 1394

  • یک ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزشی در جامعه‌شناسی ایران / محمد فاضلی، سجاد فتاحی، معصومه اشتیاقی، نسترن زنجان رفیعی
  • مفهوم پردازی اندیشه حق به شهر: در جستجوی مدلی مفهومی / مجتبی رفیعیان، تینا الوندی پور
  • جنبش‌های اجتماعی و مسئله تغییر ساختارهای اجتماعی در ایران آسیایی/ مصطفی عبدی
  • بررسی جامعه‌شناختی گفتار عامیه در خرده فرهنگ جوانان / علی رجبلو، زهرا علیخانی
  • تفکیک جنسیتی در فضای شهری: مطالعه بوستان بهشت مادران/ سهیل توانا، معصومه شفیعی
  • بررسی تاثیر هر یک از مولفه‌های سازگاری بر انسجام خانواده اقوام شهر همدان با رویکرد جامعه شناختی/ اعظم خطیبی

برای دریافت فایل این شماره مجله اینجا را کلیک کنید.