2 94شماره‌ جدید ( تابستان 1394) مجله علمی- پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران با مقاله‌ های زیر منتشر شد.

دوره نهم، شماره 2، تابستان 1394

  • نقش ارتباطات میان ‏فردی ‏در مشارکت سیاسي مطالعة موردی: انتخابات نهمین دورة مجلس شورای اسلامی در شهر تهران/ ها‏دی خانیکي، مصطفی رهبر               
  • مرور نظاممند و فراتحلیل پژوهشهای ایرانی در قلمرو مطالعات اجتماعی علم و فناوری / غلامرضا ذاکرصالحی، سید محمدامین قانعی راد 
  • بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی (مطالعه اي درباب شهروندان بالای 18 سال شهر کرج) / بیژن زارع، مجید روهنده
  • بازسازي زمينه اي پیامدهای كنش جنسي در اينترنت/ مهدی ژیان پور، حکیمه ملک‌احمدی 
  • اعتماد به احزاب سیاسی(مطالعه اي دربارة دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس) / علی ساعی، فرشید خضری
  • پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی/ سیدحسین سراج‌زاده، فاطمه جواهری، الهام رحمتی

برای دریافت فایل این شماره مجله اینجا را کلیک کنید.