دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی با موضوع دو دهه گفتمان جهانی سازی علوم اجتماعی، با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه خوارزمی و شبکه جهانی علوم انسانی و اجتماعی (World SSH Net) و با حمایت انجمن بین المللی جامعه شناسی (International Sociological Association)، شورای عربی علوم اجتماعی (Arab Council for the Social Sciences)، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشکده فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و ارتباط در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (6 و 7 اردیبهشت ماه 1396) در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این همایش که حدود 15 نفر از پژوهشگران و دانشگاهیان ده کشور جهان در آن شرکت خواهند داشت با پیام خانم پروفسور مارگارت آبراهام، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی و سخنرانی پرفسور مایکل کوهن، رئیس شبکه جهانی علوم انسانی و اجتماعی، پرفسور فرید العطاس، استاد جامعه شناسی دانشگاه ملی سنگاپور، و سایر سخنرانان برگزار می شود. همچنین شورای عربی علوم اجتماعی نشست ویژه ای درباره علوم اجتماعی در جهان عرب برگزار می کند.

شماری از شرکت کنندگان در همایش جهانی سازی علوم اجتماعی:

• Michael Kuhn, President, WorldSSHNet, Germany

• Margret Abraham, President of International Sociology Association, USA

• Saka Wasiu Laide, Onward Professional Training Institute, Nigeria

• Dmitry Ivanov, St. Petersburg State University, Russia

• Seyed Farid Alattas, Departments of Sociology & Malay Studies, National University of Singapore

• Liyakat Takim, McMaster University, Hailton, Canada

• Mikhail Sokolov, European University at Saint Petersburg, Russia

• Abdelkader Latreche, The Applied Social Science Forum, Tunisia

• Mariam Hasbani, Lebanese University, Beirut

• Daniele Cantini, Orient Institut, Beirut

• Idriss Jebari, Arab Council for the Social Sciences

• Dunya Deniz Cakir, National University of Singapore, Singapore

• Doris Weidemann, Applied University of Zwickau, Germany

• Enzo Colombo, Università degli Studi di Milano, Italy

• Max Haller, University of Graz, Graz, Austria

• Shujiro Yazawa, Seio Univerity, Tokyo, Japan

• Paola Rivetti, Dublin City University, Ireland

• G. Yeleukulova. Kazakh National Research Technical University, Almaty, Kazakhstan

 

برنامه زمانی فارسی 

برنامه زمانی انگلیسی

 

اخبار مرتبط:

ضرورت گفتگو در علوم انسانی2