درباره گروه جامعه‌شناسی تفسیری

مدیرگروه: دکتر حسین ابوالحسن تنهایی


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی تفسیری

گزارش نشست کمیته دفاتر استانی