درباره گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

مدیرگروه: دکتر محمدجواد زاهدی


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی