درباره گروه جامعه‌شناسی حوزه عمومی (مردم‌مدار)

مدیرگروه: دکتر محسن گودرزی


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی حوزه عمومی (مردم‌مدار)

اخبار جامعه‌شناسی حوزه عمومی (مردم‌مدار)

فعالیت‌های جامعه‌شناسی حوزه عمومی (مردم‌مدار)