درباره گروه جامعه‌شناسی روستایی

مدیرگروه: دکتر مصطفی ازکیا


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی روستایی