درباره گروه جامعه‌شناسی صنعت

این گروه در دورۀ هشتم فعالیت های انجمن تشکیل نشده و در حال حاضر غیر فعال می باشد.

بدین وسیله از علاقمندان به حوزه مطالعاتی این گروه، دعوت میشود با توجه به آیین نامه تشکیل و فعالیت گروههای علمی- تخصصی، پیشنهادات خود را جهت فعال کردن گروه در دوره هشتم فعالیت‌های انجمن، به کمیته گروههای علمی-تخصصی (isa.scientificgroups@gmail.com) ارسال فرمایند.

جامعه‌شناسی صنعت

اخبار جامعه‌شناسی صنعت

فعالیت‌های جامعه‌شناسی صنعت