درباره گروه جامعه‌شناسی علم و فناوری

مدیرگروه: دکتر محمد امین قانعی راد


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی علم و فناوری

فعالیت‌های جامعه‌شناسی علم و فناوری