درباره گروه جامعه‌شناسی فرهنگ (فرهنگ و جامعه)

مدیر گروه: دکتر جبار رحمانی


درباره این گروه بیشتر بدانید

 

جامعه‌شناسی فرهنگ (فرهنگ و جامعه)