درباره گروه جامعه‌شناسی فقر، رفاه و سیاست اجتماعی

مدیرگروه: دکتر معصومه قاراخانی


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی فقر، رفاه و سیاست اجتماعی