درباره دفتر دانشگاهی شهید چمران اهواز

مدیر: دکتر حسین ملتفت


آدرس : اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی

تلفن : 3331216-0611

گزارش نشست‌های دفتر دانشگاهی شهید چمران