اعضای هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران دوره نهم (اردیبهشت 1398-1395) 

اعضای اصلی هیات مدیره:

سید حسین سراج زاده (رئیس هیات مدیره)

سوسن باستانی (نایب رئیس)

حسین ایمانی جاجرمی (خزانه دار)

حمیدرضا جلایی پور (عضو اصلی)

شیرین احمدنیا (عضو اصلی)

سیامک زند رضوی (عضو اصلی)

حسین پرویز اجلالی (عضو اصلی)

اعضای علی البدل هیات مدیره:

پیام روشنفکر  (عضو علی البدل)

سید جواد میری (عضو علی البدل)

بازرسان اصلی و علی البدل:

محمد امین قانعی راد (بازرس اصلی)

پردیس عامری (بازرس علی البدل)اعضای دوره‌های پیشین هیأت مدیره

اعضای هیات موسس