مرکز آموزش‌ های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران، دوره های آموزشی فلسفه و نظریه اجتماعی، نظریه ها و بینش های جامعه شناسی و روش ها و فنون پژوهش را در فصل تابستان 1396 برگزار می کند.

روز عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره
شنبه نظریه های مدرن نابرابری و قشربندی اجتماعی(طرح درس) دکترحسین پرویز اجلالی 15ساعت (5جلسه 3 ساعته) 7مرداد 16:00-19:00 150هزارتومان
فرایند انجام پژوهش کیفی (طرح درس) غلامحسین حبیبی 18ساعت (6جلسه3 ساعته) 24 تیر 17:00-20:00 150هزارتومان
"زندگی " در قاب جامعه شناسی (طرح درس) دکتر فردین علیخواه 12ساعت (6جلسه2 ساعته) 14مرداد 17:00-19:00 90هزارتومان
یکشنبه فرایند انجام پژوهش کمی (طرح درس) غلامحسین حبیبی 18ساعت (6جلسه 3 ساعته) 25تیر 17:00-20:00 150هزارتومان
تبارشناسیِ انضباط: حکومت­مندیِ ایرانی
(با تأکید بر مراقبت و تنبیه از میشل فوکو)(
طرح درس)
دکتر آرش حیدری 10ساعت (5 جلسه 2 ساعته) 25 تیر 17:30-19:30 90هزارتومان
دوشنبه دلوز و هستی‌شناسی اجتماعی(طرح درس) امیرخراسانی 10ساعت (5جلسه 2 ساعته) 9 مرداد 18:00-20:00 90هزارتومان
سه شنبه

درس‌گفتارهای تبارشناسی اخلاق

(بخش اول) – طرح درس

دکتر نیما قاسمی 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 10 مرداد 17:15-19:15 100هزارتومان
پنج شنبه ایدئالیسم: در میانه کانت و هگل دکتر محمد مهدی اردبیلی 12ساعت (6جلسه 2ساعته) 15 تیر 16:00-18:00 100 هزار تومان
کاربردspss در مطالعات اجتماعی (مقدماتی و پیشرفته)(طرح درس) غلامحسین حبیبی 40ساعت (8جلسه 5 ساعته) 5 مرداد 9:00-14:00 400هزارتومان

مدل سازی معادله ساختاری با

Lisrel

(از مقدماتی تا پیشرفته(

غلامحسین حبیبی یکروزه (8ساعته) 12 و 19 مرداد 15:00-19:00 80 هزارتومان
جمعه

مدل سازی معادله ساختاری با

Amos Graphics

از مقدماتی تا پیشرفته(طرح درس)

غلامحسین حبیبی 16ساعت (2جلسه 8ساعته) 15 و 16 تیر 9:00-17:00 160هزارتومان
مبانی جامعه شناسی دکتر حسن محدثی گیلوایی 16ساعت (8جلسه 2ساعته) 6مرداد 12:00-14:00 140هزارتومان
نظریه های جامعه شناسی دکتر حسن محدثی گیلوایی 16ساعت (8جلسه 2ساعته) 6مرداد 14:30-16:30 160هزارتومان

مرکز آموزش های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران