انجمن جامعه ‏شناسی ایران (که از این پس ”انجمن“ نامیده می‏شود) به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده 1 این آئین‏نامه مبادرت به انتشار نشریه‏ای با عنوان "مجله مطالعات اجتماعی ایران" (که از این پس مجله نامیده می‏شود) به عنوان مجله شماره دو انجمن می‏نماید که هر شماره آن به صورت تخصصی در حوزه موضوعی معین و مصوب انتشار می‏یابد.

اهداف
ماده 1ـ اهداف عام انتشار مجله عبارتند از:
1ـ1ـ تولید، ترویج و ارتقاء سطح دانش نظری و تجربی علوم اجتماعی
2ـ بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه علوم اجتماعی به منظور تبادل آموخته‏ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه
3ـ کمک به توسعه جامعه ایران از طریق طرح مسائل اجتماعی و کوشش در جهت توصیف، تبیین و ارائه راه‏حل
ماده 2ـ اهداف خاص انتشار مجله عبارتند از:
2ـ1ـ تأکید بر یک موضوع یا حوزه تخصصی علوم اجتماعی
2ـ2ـ تأکید بر مطالعات اجتماعی یک منطقه خاص جغرافیایی کشور
2ـ3ـ تأکید بر یک مسئله اجتماعی معین
2ـ4ـ تأکید بر یک دوره خاص تاریخی
2ـ5ـ تأکید بر رویکرد بین رشته‏ای درباره یک موضوع خاص
ماده 3ـ این مجله براساس تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی و براساس مفاد قراردادی که طی آن نحوه همکاری متقاضی به ویژه در زمینة تأمین منابع مالی و محتوای هر شماره معین می‏شود انتشار می‏یابد.
ماده 4ـ متقاضی انتشار هر شماره از مجله، درخواست خود را کتباً با ذکر اطلاعات لازم به رئیس انجمن اعلام می‏دارد تا پس از تأیید هیأت تحریریه و تصویب هیأت مدیره و عقد قرارداد ذکر شده در ماده 3، مراتب به متقاضی اعلام تا مراحل بعدی انتشار مجله انجام گیرد.
ماده 5ـ انتشار این مجله به طور کامل تابع ضوابط و دستورالعمل‏های کمیسیون نشریات علمی کشور، مراجع ذیصلاح وزارت و ضوابط انجمن جامعه‏شناسی است.
ارکان و وظایف
ماده 6 ـ انجمن، صاحب امتیاز مجله و رئیس وقت انجمن، مدیر مسئول آن است.
تبصره ـدر صورت تغییر رئیس انجمن، تا تعیین رئیس جدید، مجله با مسئولیت مدیر قبلی انتشار می‏یابد.
ماده 7ـ هیأت تحریریه مجله شامل حداقل 7 نفر از اعضاء انجمن است که به انتخاب هیأت مدیره انجمن و با حکم مدیر مسئول برای مدت 2 سال تعیین می‏شوند و تمدید عضویت آن‏ها بلامانع می‏باشد.
تبصره ـدر هر شماره به اقتضای موضوع خاص و با پیشنهاد متقاضی و تأیید هیأت تحریریه 7 نفر به عنوان مهمان با داشتن حق رأی به هیأت تحریریه اضافه می‏شوند.
ماده 8 ـ سردبیر مجله توسط اعضاء هیأت تحریریه انتخاب و با حکم مدیر مسئول به مدت 2 سال منصوب می‏شود و تمدید مسئولیت وی بلامانع است.
تبصره ـدر هر شماره به اقتضای موضوع خاص، می‏توان یک سردبیر مهمان تعیین کرد که حائز تخصص علمی مربوط به آن شماره باشد.
ماده 9ـ به منظور پی‏گیری امور اجرایی مجله، فردی به عنوان ”مدیر داخلی“ به پیشنهاد سردبیر و تأیید مدیر مسئول تعیین می‏گردد.
تبصره ـمدیر داخلی بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت تحریریه شرکت و صورت جلسات را تنظیم می‏کند.
ماده 10ـ وظایف مدیر مسئول مجله به شرح زیر است:
10ـ1ـ اقدام جهت اخذ مجوز قانونی برای انتشار مجله
10ـ2ـ اقدام جهت اخذ اعتبار علمی مجله
10ـ3ـ صدور حکم سردبیر و اعضاء هیأت تحریریه مجله
10ـ4ـ نظارت بر تعیین خط مشی مجله با رویه‏ها و سیاست انجمن
10ـ5ـ نظارت بر امور مالی مجله
10ـ6ـ ارائه گزارش‏های لازم درباره مجله، و ارائه پیشنهادهای هیأت تحریریه به هیأت مدیره انجمن
ماده 11ـ وظایف سردبیر مجله به شرح زیر است:
11ـ1ـ تشکیل جلسات هیأت تحریریه
11ـ2ـ اجرای تصمیمات هیأت تحریریه
11ـ3ـ نظارت بر حسن اجرای تمامی اقدامات و مکاتبات مربوط به چاپ، توزیع و امور مشترکین مجله
11ـ4ـ نظارت بر فعالیت‏های مدیر داخلی
تبصره ـسردبیر می‏تواند بخشی از وظایف خود را به اقتضای موضوع خاص در هر شماره با حفظ مسئولیت به سردبیر مهمان تفویض کند.
ماده 12ـ وظایف هیأت تحریریه به شرح زیر است:
12ـ1ـ تعیین خط مشی عمومی و تصمیم‏گیری‏های اساسی مربوط به مجله
12ـ2ـ اتخاذ رویه مناسب جهت بررسی مقالات رسیده و انطباق آن‏ها با موضوع تخصصی هر شماره
12ـ3ـ اتخاذ رویه مناسب جهت ارزیابی مقالات و انتخاب نهایی آنها
12ـ4ـ انجام اصلاحات و تغییرات لازم در آئین‏نامه مجله و پیشنهاد جهت تصویب هیأت مدیره
12ـ5ـ تهیه راهنمای تدیون مقالات برای چاپ در مجله و نظارت بر اجرای ضوابط ویراستاری ادبی و علمی مقالات و ویژگی‏های شکلی مجله
تبصره ـجلسات هیأت تحریریه با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‏یابد و تصمیمات با اکثریت اعضاء حاضر قانونی است.
این آئین‏نامه در 12 ماده و 23 بند و 5 تبصره در جلسه مورخ 22/4/84 هیأت مدیره به تصویب رسید.