مقدمه: در اجرای بند 3 ماده 19 اساسنامه انجمن و مصوبه مورخ 26/3/1389 هیأت مدیره، کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن به شرح زیر تشکیل شده و فعالیت خواهد کرد.
1- وظایف:
1-1- تدوین و بررسی پیش‌نویس برنامه‌های ادواری و موردی کمیته‌ها و واحدهای انجمن
تبصره : کمیته در بررسی برنامه‌های پیشنهادی دیگر کمیته‌ها و واحدهای انجمن وارد ماهیت و موضوع فعالیت نمی‌شود و فقط از جهت چارچوب برنامه‌ریزی و فرایند منطقی آن، برنامه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
2-1- تدوین پیش‌نویس آیین نامه‌ها و مقررات انجمن و واحدهای مربوطه
3-1- بازبینی ادواری اساسنامه، آیین‌نامه‌ها، مقررات و دیگر دستورالعمل‌های انجمن جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی
4-1- تدوین پیش‌نویس شاخص‌ها و معیارهای ارزشیابی فعالیت انجمن با توجه به معیارهای ارزشیابی کمیسیون انجمن‌های علمی
5-1- ارزشیابی فعالیت‌های ادواری و موردی انجمن با مشارکت کمیته‌ها و واحدهای انجمن
6-1- تدوین پیش‌نویس گزارش‌های سالیانه و ادواری انجمن جهت ارائه به مجمع عمومی و کمیسیون انجمن‌های علمی پس از تصویب هیأت مدیره
7-1- سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت مدیره انجمن
2-اعضا:
اعضای کمیته هفت نفر شامل مدیران کمیته‌های انجمن و یک نفر عضو پیوسته انجمن هستند. مدیر کمیته توسط هیأت مدیره انجمن انتخاب شده و وظایف وی عبارتند از :
1-2-پیشنهاد دبیر کمیته به هیأت مدیره
تبصره : برای پیشبرد فعالیت‌های کمیته به پیشنهاد مدیر کمیته و تصویب هیأت مدیره، یکی از اعضای پیوسته انجمن به عنوان دبیر کمیته انتخاب خواهد شد.
2-2- تشکیل واداره جلسات کمیته
3-2- رابط کمیته و هیأت مدیره انجمن
4-2- پیگیری اجرای مصوبات کمیته
3- تشکیل جلسات و روش تصمیم گیری:
1-3- کلیه جلسات کمیته با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت.
تبصره 1: در مباحث مربوط به دیگر کمیته‌ها، حضور مدیر یا نماینده تام الاختیار آن کمیته الزامی است.
تبصره 2: مدیر کمیته در موارد مقتضی به پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته و تصویب کمیته می‌تواند از دیگر افراد برای شرکت در جلسه بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.
2-3- مصوبات کمیته منوط به موافقت حداقل نصف به علاوه یک اعضا است.
3-3- کلیه تصمیمات کمیته پس از تصویب هیأت مدیره انجمن قابل اجرا خواهند بود.
4-3- هریک از اعضا می‌توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات در چارچوب وظایف کمیته پیشنهاد کنند. مرجع تعیین ارتباط موضوع با فعالیت‌ها و وظایف کمیته، اعضای کمیته هستند.
5-3- ترتیب بحث درباره دستور جلسات مطابق ترتیب مطرح شدن آنها است و هر گونه تغییر در ترتیب طرح مسایل موکول به تصویب کمیته می‌باشد.
این آیین‌نامه در تاریخ2/4/1389 به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید و هر گونه تغییر در آن منوط به پیشنهاد کمیته و تصویب هیأت مدیره انجمن می‌باشد.