• دوره هشتم (1395-1392)

دکتر سید محمد امین قانعی راد- رئیس

دکتر غلامرضا غفاری- نائب رئیس

دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله- خزانه‌دار

دکتر فاطمه جواهری- اصلی

دکتر فرهنگ ارشاد- اصلی

دکتر ناصر فکوهی- اصلی

دکتر پرویز اجلالی- اصلی

دکتر منصوره اعظم آزاده- علی‌البدل

دکتر صلاح الدین قادری- علی‌البدل

پیام روشنفکر- بازرس

حسین نوری نیا- بازرس

 

  • دوره هفتم (1389- 1392)

دکتر سید محمد امین قانعی راد- رئیس

دکتر غلامرضا غفاری- نائب رئیس

دکتر سوسن باستانی- خزانه‌دار

دکتر شیرین احمدنیا- اصلی

دکتر علی یوسفی- اصلی

دکتر محمد فاضلی- علی‌البدل

دکتر سعید مدنی- علی‌البدل

دکتر سعید معیدفر- بازرس

دکتر بیژن زارع- بازرس

 

  • دوره ششم (1387-1389)

دکتر سید حسین سراج‌زاده- رئیس

دکتر ناصر فکوهی- نایب رئیس

دکتر سوسن باستانی- خزانه‌دار

دکتر حمیدرضا جلایی‌پور- اصلی

دکتر شیرین احمدنیا- اصلی

دکتر سیدیعقوب موسوی- علی‌البدل

صلاح‌الدین قادری- علی‌البدل

محمدعیسی فرامرزپور- بازرس

علی اصغر اصغری- بازرس

 

  • دوره پنجم (1385-1387)

دکتر سعید معیدفر ـ رئیس

دکتر سیدحسین سراج‌زاده- نایب رئیس

دکتر محمدامین قانعی‌راد- خزانه‌دار

دکتر حمیدرضا جلائی‌پور- اصلی

دکتر ناصر فکوهی- اصلی

دکتر سوسن باستانی- علی البدل

دکتر فرهنگ ارشاد- علی البدل

دکتر حمید انصاری - بازرس

دکتراسدالله نقدی- بازرس

 

  • دوره چهارم (1383-1385)

دکتر سعید معیدفر ـ رئیس

دکتر علی‏ محمد حاضری ـ نایب رئیس

دکتر هما زنجانی ‏زاده اعزازی ـ خزانه‏ دار

دکتر فرهنگ ارشاد ـ اصلی

دکتر محمدامین قانعی ‏راد ـ اصلی

دکتر پرویز اجلالی ـ علی ‏البدل

دکتر حمید انصاری ـ علی‏ البدل

دکتر غلامرضا غفاری ـ بازرس

دکتر اسدالله نقدی ـ بازرس

 

  • دوره سوم (1381- 1383)

دکتر محمد عبداللهی ـ رئیس

دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی

دکتر هما زنجانی ‏زاده اعزازی ـ خزانه‏ دار

دکتر مسعود چلبی ـ اصلی

دکتر پرویز پیران

دکتر داور شیخاوندی ـ علی ‏البدل

دکتر حمیدرضا جلایی‏ پور ـ علی‏ البدل

دکتر ابراهیم فیوضات ـ بازرس

دکتر محمود شارع‏ پور ـ بازرس

 

  • دوره دوم (1379-1381)

دکتر محمد عبداللهی ـ رئیس

دکتر علی‏ محمد حاضری ـدبیر

دکتر محمود شارع ‏پور ـ خزانه‏ دار

دکتر غلامعباس توسلی ـ اصلی

دکتر ژاله شادی‏طلب ـ اصلی

دکتر تقی آزادارمکی ـ علی‏ البدل

دکتر خدیجه سفیری ـ علی ‏البدل

دکتر محمد میرزایی ـ بازرس

دکتر شهلا اعزازی ـ بازرس

 

  • دوره اول (1379)

دکتر غلامعباس توسلی ـ رئیس

دکتر منوچهر محسنی - اصلی

دکتر علی‌محمد کاردان - اصلی

دکتر مسعود چلبی- اصلی

دکتر اورعی ـ اصلی

دکتر علی‌محمد حاضری ـ علی‏ البدل

دکتر هما زنجانی‌زاده ـ علی ‏البدل

دکتر تقی آزاد ارمکی ـ بازرس

دکتر محمد توکل ـ بازرس