درباره دفتر دانشگاهی مازندران

مدیر: دکتر یعقوب فروتن


آدرس : بابلسر، خ شهید بهشتی،پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،‏گروه علوم اجتماعی، دفتر انجمن جامعه‏ شناسی

فکس : 01125242500

 

گزارش نشست‌های مازندران