0004برگزار کنندگان: انجمن جامعه شناسی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

زمان: 13 و 14 اردیبهشت 1385

مکان: تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دبیرهمایش: دکتر هما زنجانی زاده اعزازی

اعضای شورای علمی همایش: دکتر پرویز اجلالی، دکتر فرهنگ ارشاد، دکتر حمید انصاری، دکتر علی محمد حاضری، دکتر غلامعباس توسلی، دکتر هما زنجانی زاده، دکتر محمد امین قانعی راد، دکتر سعید معیدفر، دکتر شهلا اعزازی، دکتر محمد عبدالهی، دکتر داور شیخاوندی، دکتر باقر ساروخانی.

اعضای شورای اجرایی: دکتر سعید معیدفر، دکتر حسین میرزایی، اسماعیل خلیلی، حسین نوری نیا، محمد حسن محقق معین، محمدرضا هاشمی طبا، سوده منصوری، شمسی رفیقی نمین، بهناز خسروی.

خلاصه مقالات همایش