برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران

زمان: سه شنبه 18 آذرماه 93 ساعت 16 تا 19

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تالار ابن خلدون

با حضور: دکتر حمیدرضا جلایی پور، دکتر محمدسعید ذکایی، دکتر محمود شهابی، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر سیدمحمدامین قانعی راد، دکتر مسعود کوثری، دکتر مهدی منتظر قائم

گزارش برگزاری

پوستر