برگزار کنندکان: دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها

محورها:

 • ابعاد شناختی اعتیاد
 •  اختلالات همراه روانپزشکی در اعتیاد
 •  ارزیابی آزمایشگاهی و سنجش مواد محرک
 •  اعتیاد در زنان
 •  اعتیاد در کودکان و نوجوانان
 •  اعتیاد در گروههای خاص
 •  اعتیاد و ابعاد فرهنگی
 •  اعتیاد و مسائل اجتماعی
 •  اعتیاد و مسایل قانونی
 •  بیولوژی اعتیاد
 •  پرستاری و مددکاری در اعتیاد
 •  پژوهش در اعتیاد و اپیدمیولوژی مصرف مواد
 •  پیشگیری از اعتیاد
 •  درمان و بازتوانی در اعتیاد
 •  رفتارهای اعتیادی (خوردن، سکس، بازی . . . )
 •   رفتارهای جنسی در مصرف مواد
 •  روان درمانی­های اعتیاد
 •  ژنتیک و اپی­ژنتیک
 •  سیاستها و برنامه ها در کاهش تقاضا
 •  کاهش آسیب
 •  مشکلات جسمی در مصرف مواد
 •  مصرف الکل و عوارض آن

زمان: 18 تا 20 شهریور ماه 94

مکان: تهران، مرکز همایشهای رازی

وب سایت کنگره