unnamedبرگزار کنندگان: کرسی یونسکو در آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی روان پزشکان ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن پرستاری ایران، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

زمان برگزاری: سه شنبه 5 اسفند ماه 1393

مکان برگزاری: تهران، خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به میدان قزوین، بیمارستان روزبه

نشانی پستی دبیرخانه کرسی یونسکو در آموزش سلامت: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، کرسی یونسکو

شماره تماس:02166938545

برنامه زمانی نشست های همایش

پوستر