برگزار کنندگان: دفتر دانشگاهی انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان فارس با همکاری بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز و با حمایت‌های مالی دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

زمان: دوازدهم دی ماه 1388

مکان: دانشگاه شیراز

گزارش برگزاری همایش مهاجرت، حاشیه‌نشینی و نابرابری در استان فارس