ارزیابی اثرات محیط زیستی2برگزار کنندگان: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایرنهادها

زمان: 17 و 18 آذرماه 1395

مکان: تهران

محورهای همایش:

  • ارزیابی راهبردی محیط زیست و شاخص های پایداری
  • ارزیابی محیط زیست - اقتصاد محیط زیست و نگاه اکوسیستمی در رشد و توسعه اقتصادی
  • ارزیابی محیط زیست - آموزش و مدیریت محیط زیست
  • ارزیابی محیط زیست و مشارکت های مردمی
  • ملاحظات بین المللی در ارزیابی  محیط زیست
  • روش های نوین ارزیابی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
  • تعاملی بین روش های سنتی و نوین ارزیابی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

 

برای اطلاع بیشتر به http://iraneia.ir/fa/Default.aspx مراجعه کنید.

پوستر همایش