ضرورت گفتگو در علوم انسانی20بهمنبرگزار كنندگان: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی و انجمن جامعه شناسی ایران

زمان: 6 و 7 ارديبهشت 1396

مكان:‌ تهران،‌خيابان مفتح جنوبي، بين سميه و انقلاب، دانشگاه خوارزمي

پیرو برگزاری اولین همایش بین المللی "ضرورت گفتگو درعلوم انسانی: مطالعات میان رشته ای" که توسط دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی در 26-25 آذرماه سال 1394 برگزار شد و با تکیه بر تجربیات حاصل از آن، در نظر است دومین همایش با محوریت موضوع "جهانی شدن علوم انسانی- اجتماعی" در اردیبهشت سال 1396 تشکیل شود.

ضرورت و اهميت برگزاري همايش:

فرایند جهانی شدن واقعیت انکارناپذیر زمان معاصر است. این پدیده که از وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی مختلفی برخورداراست مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی و روش شناسی دانش بشر را متحول می سازد و در قلمرو، کارکرد و محتوای نظام های علمی تغییراتی ایجاد می کند.

به این دلیل ضروری است همه علوم نسبت خود را با تحولات حاصل از جهانی شدن تعریف و تعیین نمایند. این ضرورت در مورد علوم انسانی- اجتماعی که ربط وثیقی با مدیریت امور انسانی، تنظیم مناسبات اجتماعی و مطالعه نهادها و ساختارهای جامعه دارد، بیشتر اهمیت پیدا می کند. پرداختن به پدیده جهانی شدن در حالیکه طی سال های اخیر در ایران نهضت بومی سازی علوم انسانی مدنظر قرار گرفته، ضرورت بیشتری پپدا می کند.

برگزاری مجموعه ای از نشست های تخصصی باعث خواهد شد اندیشمندان حوزه علوم انسانی- اجتماعی ضمن به اشتراک گذاشتن رویکردها ومنظرهای فکری خود، به شیوه ای فعالانه ظرفیت های علوم انسانی- اجتماعی ایران را برای مواجهه با پدیده جهانی شدن مجهز سازند.  

محورهاي همايش:‌

  • تفاوت علوم انسانی-  اجتماعی جهانی، بین المللی، محلی و محلی- جهانی
  • تأثیر جهانی شدن بر نقش و کارکرد اندیشمندان علوم انسانی- اجتماعی ایران 
  • نسبت میان علوم انسانی - اجتماعی جهانی و علوم انسانی - اجتماعی ایران  
  • ظرفیت های علوم انسانی - اجتماعی ایران در جهت تولید یک دانش بومی/ محلی
  • گفتمان های جهانی شدن و علوم انسانی - اجتماعی ایران
  • چالش های جهانی شدن برای علوم انسانی- اجتماعی ایران

 

پوستر همایش

وب سايت همايش:‌

http://icgssh.khu.ac.ir/