جامعه شناسی تاریخی کنفرانسبررسی و نقد آثار پروفسور همایون کاتوزیان

برگزار کنندگان: گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها

زمان: چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 8:15 تا 18

مکان: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، طبقه چهارم، تالار میرحسنی

پوستر کنفرانس در سایز اصلی