با "محوریت سواد سلامت روان, جامعه پزشکی و رسانه ها"

جامعه پزشکی سواد سلامت روان و رسانه هابرگزار کنندگان: مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی- کرسی یونسکو در آموزش سلامت با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

زمان: 8 و 9 اسفند ماه 1395

مکان: خیابان کارگر شمالی –خیابان شانزدهم (فرشی مقدم)- ورودی درب شماره دو- پردیس شمالی دانشگاه تهران- موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

تلفن دبیرخانه:  66938545

آدرس دبیرخانه: انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی- کرسی یونسکو در آموزش سلامت

پوستر همایش