نخستین جشنواره نقد متون و کتب علوم انسانی

برگزار کنندگان: شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (سمت)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایرنهادها

زمان: پنج شنبه 30 آذرماه 1396

مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برنامه زمانی نشستها و سخنرانی‌ها

نشستهای تخصصی گروه های شورا

پوستر جشنواره

گروه علوم اجتماعى شوراى نقد متون علوم انسانى با همكارى انجمن جامعه شناسى ايران برگزار مى كنند:

تأملى بر آثار و انديشه هاى دكتر مسعود چلبى

  • «دشواري هاي ريشه اي نظريه پردازي در جامعه شناسي» / دكتر مسعود چلبى
  • «الگوی کاربرد چارچوب مفهومی در مطالعات دکتر چلبی» / دكتر محمد امين قانعى راد 
  • «تاملي بر كتاب بررسي تجربي نظام شخصيت  در ايران» / دكتر محمدرضا جوادى يگانه 

و مدير پنل: دكتر محمد فاضلى 

زمان: 30 آذر 1396 از ساعت 10:30 تا 13

مكان: تهران، اتوبان كردستان، خيابان آيينه وند (٦٤ غربى)، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

 

گزارش برگزاری نشست «تأملى بر آثار و انديشه هاى دكتر مسعود چلبى» در نخستین جشنواره نقد متون و کتب علوم انسانى