خرد دانشگاهی وآینده جامعه ایران پوستربرگزار کنندگان: انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمان: سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 15 تا 20

برنامه زمانی نشست ها و سخنرانی ها

پوستر

گزارش برگزاری سمینار خرد دانشگاهی و آینده جامعه ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط:

فراخوان دریافت خلاصه مقاله سمینار «دانشگاه و تولید خرد برای آینده جامعه ایرانی؟»