درباره دفتر دانشگاهی همدان

مدیر: دکتر سلیمان پاک سرشت


آدرس : همدان، دانشگاه بوعلی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی

تلفن : 8271075ـ0811

فکس : 8272084ـ0811

 

گزارش نشست‌های همدان

خبرهای دفتر دانشگاهی همدان

فعالیت‌های دفتر دانشگاهی همدان