جناب آقاي دكتر آرش حیدری

بدینوسیله درگذشت مادر گرامی ‌تان را به جنابعالي و خانواده محترم تسلیت گفته و برای ایشان رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

                                                                                                                                         هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران