نام پایگاه
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی http://www.npps.ir/
اداره کل امور بانوان شهرداری تهران http://banovan.tehran.ir
ایراس (مؤسسه فرهنگی مطالعاتی روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز) http://www.iraneurasia.ir/
پژوهشکده آمار http://www.srtc.ac.ir/
پژوهشکده اسناد http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=411
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی http://www.ri-khomeini.ac.ir/main_persian/
پژوهشکده اولیا و مربیان (خانواده) http://rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=826
پژوهشکده توسعه کالبدی (شهری و منطقه¬ای) http://toskal.ir/index.aspx
پژوهشکده خانواده - دانشگاه شهید بهشتی http://fri.sbu.ac.ir/
پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء http://www.alzahra.ac.ir/persian/faculty/wres1.htm
پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران http://www.rciic.ir/
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی http://www.icari.ir/Default.aspx
پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی http://www.icas.ir/
پژوهشکده فناوری‌های نوین (مؤسسه مطالعات و تحقیقات فناوری) http://www.irost.org/persian/academic/index.asp?id=5&code=1
پژوهشکده گردشگری http://ichto.ir/Default.aspx?tabid=1357
پ‍ژوهشکده مدیریت شهری و روستایی http://curs.imo.org.ir/HomePage.aspx?TabID=4062&Site=curs.imo.org&Lang=fa-IR
پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی http://www.iies.ac.ir/PK_HR/Default.aspx
پژوهشکده مردم‌شناسی http://www.ichto.ir/Default.aspx?alias=www.ichto.ir/rcan
پژوهشکده مطالعات خانواده دانشگاه رازی http://rfrc.ir/
پژوهشکده مطالعات راهبردی http://www.risstudies.org/
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ وزارت علوم تحقیقات و فناوری http://www.iscs.ac.ir/Default.aspx?lng=fa
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه http://www.rihu.ac.ir/Portal/Home/default.aspx?categoryid=home
پژوهشگاه دانش های بنیادی http://www.ipm.ac.ir/
پژوهشگاه صنعت نفت http://www.ripi.ir/lang/index.php
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://www.isca.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=246f2429-c241-4bfc-be5...
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران http://www.irandoc.ac.ir/
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ پژوهشکده تعلیم و تربیت http://www.rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=278
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ وزارت آموزش و پرورش http://website.informer.com/visit?domain=rie.ir
دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره http://korsinews.ir/
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران http://www.nlai.ir/
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران http://www.irost.org/
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی http://www.icro.ir/
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران http://farhangsara.ir
سامانه ارزیابی وضعیت انتشار نشریات علمی http://journals.msrt.ir/
فرهنگستان زبان و ادب فارسی http://www.persianacademy.ir/
فرهنگستان علوم http://www.ias.ac.ir/
فرهنگستان هنر http://www.honar.ac.ir/
کمیسیون ملی یونسکو - ایران http://www.irunesco.org/
مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران http://www.tisri.org/
مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات http://cicts.medu.ir/
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران- ایسپا http://www.ispa.ir/
مرکز امور زنان و خانواده- ریاست جمهوری http://www.women.gov.ir
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها http://www.dialoguecenter.org/
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://rc.majlis.ir/fa
مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه http://www.middleeast-iran.com/persian/persian.html
مرکز تحقیقات استراتژیک http://www.csr.ir/
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور http://www.nrisp.ac.ir/
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی http://www.cgie.org.ir/
مرکز مطالعات عالی بین المللی http://intstudy.ut.ac.ir/cgis2/Index.htm
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران http://rpc.tehran.ir
مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه http://www.psrc.ac.ir/
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی http://www.cissc.ir/
مرکز ملی جهانی شدن http://www.globalization.ir/
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری http://www.ricest.ac.ir/AboutUS.aspx
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران http://farhangi.tehran.ir/Default.aspx?tabid=41
موسسه بین المللی جامعه شناسی http://www.iisoc.org
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://irphe.ir/
موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی http://www.imps.ac.ir/
موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی http://www.iphrd.org/default.aspx
موسسه مطالعات دریای خزر http://www.caspianstudies.com/
موسسه مطالعات ملی http://www.rinsweb.org/
موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی http://www.ir-psri.com/
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی http://www.itsr.ir/
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان http://www.iwsr.org/
وزارت آموزش و پرورش http://www.medu.ir/Portal/Home/
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات http://www.ict.gov.ir
وزارت امور اقتصادی و دارایی http://www.mefa.gov.ir
وزارت امور خارجه http://www.mfa.gov.ir