درباره دفتر دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

مدیر: عزیزالله آقابابایی دهکردی


آدرس : شهرکرد، دانشکده پزشکی رحمتیه، واحد آموزش 

گزارش نشست‌های چهارمحال و بختیاری

خبرهای دفتر دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

فعالیت های دفتر دانشگاهی چهارمحال و بختیاری