درباره دفتر دانشگاهی کرمان

مدیر: دکتر علی اصغر مقصودی


آدرس : کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر، دانشکده ادبیات، بخش علوم اجتماعی

تلفن :   3202396 و 03413221447

 

گزارش نشست‌های کرمان