کمیته زبان، مفاهیم و واژگان علوم اجتماعی

مدیر: دکتر فرهنگ ارشاد


دبیر: صبا پلاشانی

اعضای کمیته: دکتر محمد امین قانعی راد؛ دکترحسن سراج زاده، دکتر ناصر فکوهی؛ دکتر یحیی مدرسی، دکتر عبدالحسین نیک گهر؛ دکتر پیمان متین؛ دکتر شیخاوندی و دکتر فرهنگ ارشاد