خوزستان5اسفند95 3دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز نشست تخصصی خود را با عنوان«جمعیت، توسعه و مهاجرت» در تاریخ 5 اسفند 1395 در سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز و با حضور جمعی از فرهنگیان استان خوزستان برگزار کرد.

در ابتدای جلسه و پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، دکتر حسین ملتفت نماینده انجمن در دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیرگروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران سخنرانی خود را آغاز کرد. او در ابتدا به ارتباط بین جمعیت، مهاجرت و توسعه و همچنین ارتباط توسعه با آموزش و پروش پرداخت و گفت: یکی از بسترهای اصلی توسعه آموزش و پروش است.

وی ادامه در خصوص اهمیت جمعیت شناسی و ارتباط آن با علوم اجتماعی به بحث پرداخت و با طرح این نکته که جمعیت شناسی می تواند با گردآوری داده های دقیق مبنای برنامه ریزی و تصمیم سازی صحیح مسئولین باشد گفت: تحلیل روند سرشماری ها نشان می دهد دقت این برنامه ملی در سال های اخیر افزایش یافته است. دکتر ملتفت در پاسخ به پرسش حضار درباره روش ها و تکنیک های ارزیابی داده ها و نتایج سرشماری به روش های ویپل، مایرز، ترکیبی و ... به عنوان نمونه اشاره کرد و با تمرکز بر نتایج سرشماری ها، به مقایسه داده های رشد جمعیت، ساختمان و ترکیب سنی، نرخ موالید، باروری کل، سن ازدواج و تحولات این داده ها در دهه های متوالی پرداخت. و پایان بخش نخست این نشست به طرح موضوعات مهمی از جمله جمعیت و رشد اقتصادی، جمعیت، منابع و نیازهای مرتبط با توسعه، تئوری انتقال جمعیت و وضعیت آن در ایران، مراحل انتقال جمعیتی به صورت پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

در بخش دوم این جسله سجاد بهمنی (دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و از مدرسین گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران)، پیرامون نظریات توسعه و تحولات نظری متاخر در این حوزه به بیان نظرات خود پرداخت و به اهمیت یافتن رویکرد نهادی در دهه اخیر به بررسی آرا و اندیشه های محسن رنانی و برخی از مهم ترین کتب منتشر شده در این حوزه اشاره کرد.

سپس دکتر ملتفت در بخش دوم سخنرانی خود با محوریت وضعیت شاخص های جمعیتی در استان خوزستان مطالبی را در ارتباط با تحولات جمعیتی استان مطرح نمود و شهر مسجدسلیمان را جزء مهاجرفرست ترین شهرهای ایران و دارای بیشترین تعداد مهاجرین در سال های اخیر و ماهشهر را مهاجرپذیرترین شهر استان معرفی کرد.

در پایان این جلسه دکتر ملتفت پیشنهاد حضار جهت برگزاری نشست های تخصصی انجمن در سال آینده را بسیار مطلوب ارزیابی و آمادگی انجمن برای همکاری و تعامل با سازمان ها و ادارات استان را اعلام کرد.

خوزستان5اسفند95

 خوزستان5اسفند95 2