IMG 0206نشست «تجاري سازي علوم انساني؛ فرصت يا تهديد» كه به همت دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه یزد و باهمكاري دفتر دانشگاهي يزد انجمن جامعه شناسي ايران و با حضور دکتر محمد امین قانعی راد، دکتر سیدجواد میری و دکتر علیرضا افشانی روز دوشنبه 10 اسفند 1394 در دانشگاه یزد برگزار شد.

بحث تجاري سازي علوم انساني در جامعه ايران، ديرزماني است به شكل ويژه اي در كشور مطرح شده و اخيرا روشنفكران و نخبگان دانشگاهي زيادي به اين مساله توجه نشان داده اند. عده اي معتقدند بايد در خصوص رشته هاي متنوع و متكثر علوم انساني به نقطه اي رسيد كه بيشتر به فناوري و كمتر به توليد علم آن منجر شود؛ اينگونه است كه مي توان هم تحول در علوم انساني را به نظاره نشست و هم براي اشتغال زايي دانش آموختگان اين بخش، گام هاي جدي و اصولي را برداشت. آنها همچنين مي گويند كاربردي سازي زماني رخ مي دهد كه علم به ثروت تبديل شود، بدين معنا كه ما وارد عرصه بازار و تجارت شده و به درآمدزايي فكر كنيم و به عبارت ديگر از اين پيله خودساخته خارج شويم كه راه علوم انساني با راه تجارت كاملا متمايز است. محمدامين قانعي راد، رييس انجمن جامعه شناسي ايران اما اعتقاد ديگري دارد. وي در نشست «تجاري سازي علوم انساني؛ فرصت يا تهديد» كه اخيرا به همت دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران باهمكاري دفتر دانشگاهي يزد انجمن جامعه شناسي ايران برگزار شد، ضمن تاكيد بر اينكه دعوت علوم انساني به تجاري سازي بايد بسيار محتاطانه انجام شود، گفت كاركردهاي متعدد نظام ملي نوآوري هر يك توسط يك نهاد يا مجموعه اي از نهادها انجام مي شود و كاركرد تجاري سازي بر عهده دانشگاه نيست. كاركرد دانشگاه بيشتر توليد علم و ايده است اما تجاري سازي يعني تبديل ايده به ثروت. دانشگاه نبايد نگاه تجاري داشته باشد و وظيفه تجاري سازي نبايد به دانشگاه ها محول شود، در واقع دانشگاه بايد ايده توليد كند و تجاري سازي و تبديل آن ايده به ثروت بايد درون بازار كار انجام شود. در اين نشست كه در دانشگاه يزد برگزار شد، سيد جواد ميري، عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و عليرضا افشاني، مدير گروه تعاون و رفاه اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي اين دانشگاه نيز سخنراني كردند.

علوم اجتماعي؛ واسطه فرهنگ علم و فرهنگ هنر

محمد امين قانعي راد، رييس انجمن جامعه شناسي ايران با اشاره به اينكه جامعه شناسي يك ظرفيت ويژه دارد كه مي تواند يك فراخوان ويژه بدهد كه شايد از عهده گروه هاي ديگر خارج است يا حاضر نيستند خود را درگير آن كنند، گفت گروه هاي فني و مهندسي عمدتا به دنبال تجاري سازي هستند و نوع آموزش و فرهنگ رشته اي آنها از ابتدا نيز به اين سمت است كه آنها را به داشتن يك محصول ملموس به صورت كالايي سوق مي دهد و آن چيزي است كه فرهنگ علم يا فرهنگ علمي ناميده مي شود. وي افزود ما يك دوگانگي درباره فرهنگ داريم كه سي پي اِسنو آن را برقرار مي كند كه يكي فرهنگ علم (Culture of Science) و ديگري (Culture of Art) كه به فرهنگ هنر ترجمه شده اما عمدتا فرهنگ هنر و علوم انساني است. اين دو از نظر سي پي اِسنو با يكديگر تقابل دارند. فرهنگ علم، فرهنگي است كه به منفعت و سودمندي توجه دارد در حالي كه فرهنگ هنر و علوم انساني به امر زيبايي شناختي توجه دارد و اغلب شعار آن، هنر براي هنر است و نه هنر براي بازار. عمدتا اصالت هنر زماني است كه هنرمند به دنبال سود، منفعت و به تعبيري تجاري سازي نيست. فرهنگ علمي معمولا به دنبال ابداع يك چيز و در واقع تجاري سازي است و اينكه در نهايت آن را به صورت يك تكنيك، فن يا كالا عرضه كند اما هنرمند مي كوشد اثري را بيافريند كه در وهله اول ارضا كننده حس و نياز زيبايي شناختي است. اِسنو در ميانه قرن بيستم (1950) است كه اين بحث را مطرح مي كند و مي گويد در بين علم (Science) و هنر (Art) چيزي وجود دارد به نام علوم اجتماعي (Social Sciences) كه مي تواند بين فرهنگ علم و فرهنگ هنر ميانجيگري كند. علوم اجتماعي و جامعه شناسي به صورت خاص، در واقع يك عرصه دو ساحتي و دوگانه است كه از يك طرف به خود دانش به صورت في النفسه توجه مي كند به اين جهت كه بتواند به شكل گيري تفكر، ساختن هويت، توليد سرمايه فرهنگي، سرمايه اجتماعي، سرمايه زيست محيطي، پايداري اجتماعي، قانونگرايي در جامعه و ايجاد مشاركت سياسي در جامعه كمك كند. يعني به مقولاتي مي تواند توجه كند كه بسيار ارزشمند هستند.

تجاري سازي به شرط احتياط

قانعي راد پايداري اجتماعي و زيست محيطي را از جمله نيازهاي اساسي جامعه عنوان كرد و گفت در تهران نيز به همين صورت است اما من فكر مي كنم در استان يزد علوم اجتماعي بايد پايداري اجتماعي، زيست محيطي و همچنين فرهنگي را در محيط ايجاد كند و حداقل اين است كه علوم اجتماعي بتواند در حد خرد عاميانه كه در فرهنگ عمومي استان به صورت تاريخي وجود داشته، استاندارد را نگه دارد و اين پايداري را تداوم بخشد، همانطور كه درباره تمدن ايراني اين بحث مطرح است. تمدن ايراني به دليل مشكلات زيست محيطي و اجتماعي و مشكلاتي كه در پيرامون او وجود دارد مثل كشورهاي جنگ خيز، تصادهاي اجتماعي، تضادهاي قومي و تضادهاي مذهبي كه به صورت رشد جريان هاي خشونت آميز در منطقه شكل گرفته، نياز دارد كه براي مواجهه با اين بحران ها خرد لازم را پيدا كند. وي ادامه داد علوم اجتماعي مي تواند در خدمت سودمندي قرار گيرد اما نه با اين فرمول ساده و ابتدايي كه مي خواهد نگاه تجاري و مالي را به ما منتقل كند زيرا اين نگاه، نگاهي است كه در دسترسي به سود و سودمندي عجله دارد و صرفا آن را بر پايه مسائل مالي مي سنجد و در يك برد و زمانه كوتاه مدت مي خواهد تراز مالي را گرفته و بگويد حالا جامعه شناسان چه كرده اند؟ همانطور كه مي دانيد بخش عمده اي از فعاليت هاي ما به صورتي است كه كسي براي آن پول نمي دهد و به همين دليل اهميت و ارزش حرف جامعه شناس ناشناخته مي ماند. وي با اشاره به اينكه نتايج انتخابات اخير به ويژه در تهران عده زيادي را شوكه كرد، ادامه داد: يا انتخابات نبايد برگزار شود يا اخلاق انتخاباتي و ظرفيت پذيرش شكست نيز بايد ايجاد شود، فرقي هم ندارد، همه گروه ها بايد اين ظرفيت را داشته باشند و البته در فرآيند شمارش آرا و فرآيندهاي جانبي نيز سيستم بايد به نحوي عمل كند كه شايبه هواداري جناحي و يكسوبودگي ايجاد نشود. در حال حاضر چنين اخلاقي در حال ايجاد شدن است و اين، نتيجه صحبت هاي مداوم جامعه شناسان بوده كه در حال شكل دادن به يك فرهنگ در جامعه است. جامعه شناسان مي توانند در جامعه نفوذ تجاري كنند، از سوي ديگر نيز مي توانند نفوذ مدني و انساني كنند كه معلوم نيست در اين مسير چه مقدار به دست بياورند، يعني تراز آنها احتمالا هميشه خالي خواهد بود. اما مي توانند براي جامعه ثمرات و فوايدي را به بار بياورند كه اگر بنا باشد به پول تبديل شود مي بينيد كه حتي از نظر مالي نيز بسيار گرانبها و ارزشمند خواهد بود. زيرا نظام، سيستم و دولتي را مستقر مي كند و به شكل گيري يك اخلاق سازماني كمك مي كند كه در آن فساد و اختلاس و اسراف نباشد. بنابراين دعوت علوم انساني به تجاري كردن بايد بسيار محتاطانه انجام شود و به شاخص هاي مالي نزديك توجه نشود.

دانشگاه بايد توليد ايده كند

IMG 0182قانعي راد با بيان اينكه جامعه شناسان بايد مقابل تجاري سازي هاي محيط كه باعث تغيير محيط جامعه مي شود بايستند، افزود: بازار عامل اصلي تجاري سازي بوده و در دوره جديد نيروي اصلي پشت سر آن، عمدتا دانش مهندسي است. كشاورزي و دانش كشاورزي نيز به شكل ديگري تجاري سازي را انجام مي دهند و اينجا شايد لازم باشد كه جامعه شناسان هشدار دهند و جلوي سيل تجاري سازي را گرفته و سير ديگري را جايگزين كنند كه من به آن اجتماعي سازي (Socialization) مي گويم و در برابر تجاري سازي (Commercialization) قرار دارد. در واقع فرآيندي كه در حال حاضر در غرب اتفاق مي افتد اجتماعي سازي است. يعني مساله اي كه آنجا مطرح شده مساله مسووليت اجتماعي شركت هاست و در خود امريكا حدود 10 درصد از سرمايه گذاري هايي كه انجام مي شود سرمايه گذاري هاي معطوف به مسووليت اجتماعي شركت هاست و مبحث اخلاقي شدن بازار و اخلاقي شدن كسب و كار مطرح شده است. اينها از دل يك تجربه بيرون آمده و به شركت ها گفته مي شود شما بايد به منافع اجتماعي و

زيست محيطي و پايداري اجتماعي توجه كنيد. حال در چنين فرآيندي كه غرب سرمايه دار دستخوش اجتماعي سازي بازار است ما بگوييم مي خواهيم دانشگاه را تجاري سازي كنيم! هميشه طي تاريخ پول و علم با يكديگر روابطي داشته اند كه نمي توان آن را قطع كرد اما نوع اين ارتباط نبايد به نحوي باشد كه هستي دانشگاه را بگيرد. نكته آخر اينكه يكي از كاركردهاي نظام ملي نوآوري، تجاري سازي است. كاركردهاي متعدد نظام ملي نوآوري هر يك توسط يك نهاد يا مجموعه اي از نهادها انجام مي شود و كاركرد تجاري سازي بر عهده دانشگاه نيست. كاركرد دانشگاه بيشتر توليد علم و ايده است اما تجاري سازي يعني تبديل ايده به ثروت. دانشگاه نبايد نگاه تجاري داشته باشد و وظيفه تجاري سازي نبايد به دانشگاه ها محول شود، در واقع دانشگاه بايد ايده توليد كند و تجاري سازي و تبديل آن ايده به ثروت بايد درون بازار كار انجام گيرد. ما در زمينه توليد ايده، پارادايم، مفهوم و روش مشكلات بزرگي داريم و دانشگاه بايد در اين زمينه در راستاي مسائل تفكر و آموزش آن تلاش كند. اگر آموزش تفكر انجام گيرد پايداري اجتماعي ايجاد خواهد شد و بعد توليد ثروت نيز در آن انجام خواهد گرفت.

تجاري سازي مانع نقد قدرت

ديگر سخنران اين نشست سيدجواد ميري دانشيار جامعه شناسي پژوهشگاه علوم انساني، سخنان خود را اينگونه آغاز كرد كه در مفهوم تجاري سازي علوم انساني چند واژه ديگر مانند كاربردي سازي علوم انساني، بومي سازي و اسلامي سازي علوم انساني وجود دارند كه در فضاي فكري و فرهنگي ايران معاصر، بحث تجاري سازي را هم پوشاني مي كند. وي با اشاره به دو مفهوم نكروفيليك و بيوفيليك كه توسط اريك فروم روانشناس آلماني مطرح شده گفت منظور از نكروفيليك اين است كه بعضي از انسان ها نمي توانند از يك پديده نشاط آور و زنده حض كافي ببرند و بيوفيليك كسي است كه مي تواند از پديده هاي زنده حض وافر ببرد. به طور مثال در شهر تهران باغ ها تخريب و به جاي آنها برج ساخته مي شود. انسان امروز كه در نظام سرمايه داري زندگي مي كند انساني است كه نمي تواند با زيبايي ارتباط برقرار كند در نتيجه از ساختن برج ها به جاي باغ، چون تبديل به پول و سرمايه عظيم شده لذت مي برند. ميري ادامه داد در بحث تجاري سازي علوم انساني به اين مساله كه اساسا علوم انساني و بينش جامعه شناختي براي چيست، توجه نمي شود. تجاري سازي دور كردن جامعه شناسان و تحليلگران اجتماعي از هدف اصلي جامعه شناسي و نقد قدرت است، در واقع قدرت هايي كه انسان را به سمت شيء وارگي مي برد. بحث تجاري سازي به معناي اشتغال زايي نيست. اساسا به اين معناست كه جامعه بشري را به نظام سرمايه داري برساند. وي با اشاره به سخن علامه جعفري درخصوص جامعه معقول ادامه داد جامعه معقول جامعه اي است كه در آن جامعه حيات انسان ها متبلور شود و انسان ها شخصيت پيدا كنند. بايد در تجاري سازي علوم انساني به اين نكته توجه شود كه چقدر روابط انساني به روابط شي واره نزديك و چقدر از آن روابط دور مي شود.

نقش درمانگر تجاري سازي

عليرضا افشاني مدير گروه تعاون و رفاه اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد نيز با اشاره به اينكه در بحث تجاري سازي علوم انساني ابهاماتي وجود دارد گفت: تجاري سازي علوم انساني شفاف نيست و تعبيرهاي مختلفي از آن مي شود كه بايد درخصوص آنها بحث كرد. كاربردي شدن علم، برقراري ارتباط با نيازهاي جامعه، كمك به بهبود وضع اقتصادي، افزايش اميد شغلي دانش آموختگان جامعه شناسي و علوم انساني و كمك به پيشبرد علم با استفاده از نتايج پژوهش ها را از جمله محاسن تجاري سازي به صورت بالقوه عنوان كرد. وي در ادامه به معايب تجاري سازي اشاره كرده و افزود افزايش محافظه كاري پژوهشگران و جامعه شناسان، كاهش خلاقيت، سفارشي شدن نتايج پژوهش ها، وجود نداشتن هيچ گونه تضمين براي اجرايي شدن ايده ها، كاهش تعهد علمي، اخلاقي و حرفه اي اصحاب علوم اجتماعي از جمله معايب تجاري سازي به صورت بالقوه است. افشاني در ادامه با اشاره به اينكه اگر معايب را در نظر بگيريم قطعا تجاري سازي خوب نخواهد بود گفت اگر بتوانيم براي معايب راهكاري بينديشيم تجاري سازي مي تواند بخشي از دردها و معضلات علوم اجتماعي را حل كند. در بخشي از اين نشست، ابوالفضل مرشدي، نماينده انجمن جامعه شناسي ايران در دانشگاه يزد نيز با اشاره به جدي شدن بحث تجاري سازي علم در كشور گفت در حوزه هاي فني و مهندسي و علوم پايه مفهوم تجاري سازي كاملا روشن است اما در حوزه علوم انساني يك ابهام قابل توجهي وجود دارد. ما دانش آموختگان زيادي به ويژه در سال هاي اخير در حوزه علوم انساني داريم و انتظار آنها اين است كه پس از دانش آموخته شدن مشغول به كار شوند و درآمد كسب كنند. وي افزود علوم انساني يك سري رسالت هايي نظير روشنگري، آگاه سازي، انتقادي بودن و... دارد كه با مفهوم تجاري سازي مغاير است و جاي نقد و بررسي زيادي دارد. در پايان اين نشست، دقايقي نيز به پرسش و پاسخ اختصاص يافت و سخنرانان به سوالات حاضران در باب اين موضوع پاسخ گفتند.

منبع گزارش: روزنامه اعتماد، سه شنبه ۱۷ فروردين 1395