قانعی راداز امروز با ورود انجمن جامعه شناسی ایران به نهمین دوره از فعالیت‌هایش، سرفصل جدیدی در تاریخ علوم اجتماعی کشور آغاز می شود. به همه کسانی که با کسب آرا مجمع عمومی به عنوان اعضای هییت مدیره جدید انتخاب شدند تبریک می گویم و امیدوارم این سرفصل تازه با موفقیت‌های بیشتری برای جامعه، جامعه شناسی و جامعه شناسان ایرانی همراه باشد. به نوبه خود از همه کسانی که با نامزد شدن در انتخابات و حضور در مجمع عمومی به این رخداد تازه شکل دادند سپاسگزارم. به نظرم کسانی که با وجود جایگاه علمی و سابقه مدیریتی خود و صرفنظر از نتیجه انتخابات و به منظور مشارکت در یک کنش مدنی و علمی وارد این رقابت شدند، بیش از همه به ما الزامات جامعه شناس بودن در شرایط کنونی را آموختند که لازمه آن باور به کار دسته جمعی,ورود در عرصه عمومی و احترام به آرا و افکار دیگران است. امیدوارم این درسی باشد برای بیرون آمدن برخی از اساتید و دانش آموختگان جامعه شناسی از لاک تنهایی و انزوای خود. بی تردید جامعه شناسی همزمان با تلاش خود برای انتقال پیام روشنی در باره شرایط زیست جمعی در ایران معاصر باید در عمل نیز ظرفیت خود را برای فایق آمدن بر شکاف های درون رشته ای خود با حفظ تنوع معرفتی اش نشان دهد.

از همه کسانی که این روزها سخاوتمندانه مرا به خاطر موفقیت های انجمن در این سال ها مورد عنایت خود قرار می دهند سپاسگزارم و معتقدم ظرفیت های معنوی و فکری انجمن و اعضای آن بسیار بیش از آن است که در این سال ها تبلور یافت و به این دلیل از شما دعوت می کنم که در این دوره جدید همکاران خود در هیئت مدیره را برای بازنمایی بیشتر این ظرفیت ها در عرصه اندیشه، مفهوم و کردار سیاستی و کنش مردم مدار بیش از پیش یاری برسانیم.

                                                                                                       

                                                                                                                                        محمد امین قانعی راد

                                                                                                                                       24 اردیبهشت ۱۳۹۵