درباره دفتر دانشگاهی یزد

مدیر: دکتر سید محسن موسوی


آدرس: دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی (ساختمان نبوت)

تلفن: 31233825-035

فکس: 31233049-035

گزارش نشست‌های یزد