001 2نویسنده: بو روثستاین
مترجم: لادن رهبری. محمود شارع پور. محمد فاضلی. سجاد فتاحی
انتشارات: آگه
سال انتشار: 1393