1395 1 2شماره جدید مجله جامعه شناسی ایران (دوره هفدهم، شماره 1 و 2 بهار و تابستان 1395) منتشر شد.

در این شماره میخوانید: 

  • منازعة هژمونيک نيروهاي ملي و مذهبي و تأثير آن در فروپاشي جبهة‌ملي اول (1328ـ1332) / مهرداد جواهري‌پور، رضا صفايي
  • نگاهی به زمینه‌های اجتماعی-روانی شکست حکومت مشروطه و به قدرت رسیدن رضا خان در ایران / بهروز علیخانی
  • ساخت، طراحی و برازش مدل و ارائة سنجه‌ای برای سنجش سرمایة فرهنگی/ آرش حسن‌پور ،  وحید قاسمی
  • چالش‌های زیست دینی (مورد مطالعه جوانان شهرستان سنندج) / سیدحسین سراج‌زاده، سارا شریعتی، کیهان صفری
  • نمایش‌نامه‌نویسان ایرانی و تحولات اجتماعی/ اعظم راودراد
  • مصرف گرایی: از اجبار تا لذت / مطالعه ای جامعه شناختی پیرامون مصرف گرایی در میان ساکنان شهر تهران / علی ربیعی، ملکه رفیعی
  • اراده به اداره کردن: حجاب و ابژه‌های آن پس از انقلاب اسلامی / همایون مرادخانی
  • «معرفت عامه در لفافة پژوهش علمی»؛ نقدی بر مقاله «ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه‌شناسی در ایران» / محمدرضا طالبان
  • تجلیل روش، نفی بینش / محمد فاضلی
  • معرفی کتاب: کار گروهی با گروه‌های جمعیتی در معرض مخاطره / زهرا فرضی‌زاده

برای دریافت فایل این مجله به jsi-isa.ir مراجعه نمایید.