مرکز آموزش‌ های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران، دوره های آموزشی فلسفه و نظریه اجتماعی، نظریه ها و بینش های جامعه شناسی و روش ها و فنون پژوهش را در فصل پائیز برگزار می کند.

روز عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره
شنبه "زندگی" در قاب جامعه شناسی (طرح درس) دکتر فردین علیخواه 12ساعت (6جلسه2 ساعته) 29مهر 17:30-19:30 100هزارتومان
سیری در دستگاه نظری بلومر  دکتر حسین ابوالحسن تنهایی 12ساعت (6جلسه2 ساعته) (یکهفته در میان) - 17:30-19:30 -
یکشنبه فرایند انجام پژوهش کمی (طرح درس) غلامحسین حبیبی 18ساعت (6جلسه 3 ساعته) 30مهر 17:00-20:00 170هزارتومان
خوانش آثار کلاسیک جامعه شناسی (دوره اول ماکس وبر)(طرح درس) حسام سلامت 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 23مهر 18:00-20:00 110هزارتومان
روش شناسی تلفیقی در علوم اجتماعی (mixed methods)(طرح درس) دکتر محمد حسین حسنی 8ساعت (2جلسه 4 ساعته)

19 آذر

16:00-20:00 80هزارتومان
دوشنبه

نام دوره و طرح درس بزودی اعلام خواهد شد

امیر خراسانی -  1 آبان 17:00-19:00 -
فرایند انجام پژوهش کیفی (طرح درس) غلامحسین حبیبی 18ساعت (6جلسه 3 ساعته) 1 آبان 17:00-20:00 170هزارتومان
سه شنبه مقدمه ای برمطالعه اجتماعی دینبا نگاهی به مسألۀ ایران (طرح درس) دکتر مقصود فراستخواه 12ساعت (4جلسه2ساعته) 25 مهر 17:00-19:00 80 هزارتومان
باز کردن جعبه ابزار فوکو: مسیرهایی که فوکو برای محقق ایرانی می‌گشاید (طرح درس) دکترسیدمهدی یوسفی 15ساعت (6جلسه 5/2 ساعته) 23آبان 17:30-19:30 130هزارتومان
والتر بنیامین: گذشته و تاریخ مندی(طرح درس) دکتر آرش حیدری 10ساعت (5جلسه 2 ساعته) 25 مهر 17:00-19:00 100هزارتومان
چهارشنبه مدل سازی معادله ساختاری با Amos Graphics(طرح درس) غلامحسین حبیبی 15ساعت (3جلسه 5 ساعته)

30 آذر

 6و7دی

15:00-20:00 200هزارتومان

مدل سازی معادله ساختاری با PLS

غلامحسین حبیبی 15ساعت (3جلسه 5 ساعته)

22و23

29 آذر

15:00-20:00 200هزارتومان
ریمون بودن (طرح درس) دکتر فرح ترکمان 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 26 مهر 15:30-17:30 110هزارتومان
جامعه شناسی احساسات (طرح درس) دکتر فرح ترکمان 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 26 مهر 17:30-19:30 100هزارتومان
تبارشناسی اخلاق(طرح درس) دکتر نیما قاسمی 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 26مهر 17:00-19:00 100هزارتومان

مدل سازی معادله ساختاری با Lisrel

غلامحسین حبیبی 8ساعت (2جلسه 4 ساعته)

 8 و 9 آذر

15:00-19:00 100هزارتومان
پنج شنبه شرح پدیدارشناسی روح هگل  دکتر محمد مهدی اردبیلی 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 27مهر 16:00-18:00 120 هزار تومان
کاربردspss در مطالعات اجتماعی (مقدماتی و پیشرفته)(طرح درس) 40ساعت (8جلسه 5 ساعته) 27مهر 9:00-14:00 400هزارتومان
جامعه شناسی عشق دکتر مهرداد ناظری یکروزه (8ساعته) - 9:00-17:00 -
جمعه رویکردهای نظری به سیاست فرهنگی دکتر نعمت الله فاضلی یکروزه (8ساعته) 28مهر 8:30-18:30 90هزارتومان
کاربردspss در مطالعات اجتماعی (مقدماتی)(طرح درس) دکتر ایوب سخایی 20ساعت (5جلسه 4 ساعته)

5آبان

9:00-13:00 180هزارتومان
نظریه و نرم افزارهای تحلیل شبکه های اجتماعی  دکتر حمید عبداللهیان یکروزه (7 ساعت) - 9:00-14:00 -
مبانی جامعه شناسی دکتر حسن محدثی گیلوایی 16ساعت (8جلسه 2 ساعته) - 12:00-14:00
نظریه های جامعه شناسی  دکتر حسن محدثی گیلوایی 16ساعت (8جلسه 2 ساعته) - 14:30-16:30

مرکز آموزش های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران