«انجمن جامعه‌شناسی ایران» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 1 اقدام به انتشار مجله جامعه‌شناسی ایران به عنوان مجلة شمارة یک به صورت فصلنامه با اهداف زیر نموده‌است:

ماده 1ـ اهداف
1ـ تولید، ترویج و ارتقاء سطح دانش نظری و تجربی جامعه‌شناختی.
2ـ بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه جامعه‌شناسی به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه.
3ـ کمک به توسعه جامعه از طریق طرح مسایل اجتماعی با تأکید بر مسایل ایران و کوشش در جهت توصیف، تبیین و ارائه راه‌حل.
ماده 2ـ انجمن جامعه‌شناسی ایران صاحب امتیاز مجله جامعه‌شناسی ایران است.
ماده 3ـ ارکان اصلی مجله عبارتند از: مدیر مسئول، شورای علمی و سردبیر.
ماده 4ـ مدیر مسئول مجله، رئیس وقت ”انجمن جامعه‌شناسی ایران“ است و در صورت تغییر رئیس ”انجمن“ تا تعیین و تأیید مدیر مسئول جدید، مجله با مسئولیت مدیر قبلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
ماده 5ـ شورای علمی مجله شامل مدیر مسئول، سردبیر و حداقل 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها است که واجد شرایط زیر باشند:
الف ـ نیمی از اعضای شورای علمی باید دارای مرتبه دانشگاهی دانشیار به بالا باشند.
ب‌ـ بقیه اعضای شورا بایستی حداقل دارای مرتبه دانشگاهی استادیار بوده و حداقل سه مقاله علمی در مجلات یا مجموعه مقالات کنفرانس‌ها داشته باشند.
ج‌ـ شورای علمی مجله از میان اعضای علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و آموزشی که عضو پیوسته انجمن باشند، انتخاب می‌شوند؛ به طوری که از هر دانشگاه بیش از دو نفر عضو شورا نباشند.
ماده 6ـ نحوه انتخاب اعضای شورای علمی ”مجله“:
شورای علمی ”مجله“ توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شوند و ابلاغ آنان به مدت دو سال صادر خواهد شد و تمدید عضویت آن‏ها بلامانع می‌باشد.
ماده 7ـ سردبیر ”مجله“ توسط شورای علمی و ترجیحاً از بین اعضای شورا به مدت دو سال انتخاب می‌شود. نحوه انتخاب بدین صورت است که اعضای شورای علمی دو نفر را به عنوان سردبیر به مدیر مسئول پیشنهاد می‌کنند و نامبرده یکی از آن دو نفر را برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. سردبیر ترجیحاً دارای مرتبه دانشگاهی دانشیار به بالا و حداقل حائز شرایط مندرج در ماده 5 باشد.
ماده 8ـ وظایف مدیر مسئول مجله بدین قرار است:
الف ـ اقدام جهت اخذ مجوز قانونی برای انتشار «مجله».
ب ـ اقدام جهت اخذ اعتبار علمی پژوهشی برای «مجله».
ج ـ صدور ابلاغ برای سردبیر «مجله».
د ـ صدور ابلاغ برای اعضای شورای علمی.
هاـ اجرای مفاد مواد 6 و 7 اساسنامه.
و ـ مدیریت امور مالی مجله.
ز ـ ارائه گزارش هر شماره به اعضای هیأت مدیره.
ماده 9ـ وظایف سردبیر بدین قراراست:
الف ـ تشکیل و اداره جلسات شورای علمی حداقل هر سه ماه یکبار.
ب ـ اجرای تصمیمات شورای علمی.
ج ـ نظارت بر حسن اجرای تمامی اقدامات و مکاتبات مربوط به چاپ و توزیع مجله و امور مشترکین.
د ـ نظارت بر فعالیت‌های مدیر داخلی.
ماده 10ـ به منظور حسن اجرای امور اداری و مالی مجله، فردی از اعضای انجمن به پیشنهاد سردبیر و تأیید شورای علمی و با ابلاغ مدیر مسئول ”مجله“ به عنوان مدیر داخلی تعیین می‌شود که به مدت دو سال زیر نظر سردبیر امور محوله را انجام دهد.
تبصره 1ـ تغییر مدیر داخلی پس از صلاحدید سردبیر به عهده مدیر مسئول ”مجله“ است.
تبصره 2ـ مدیر داخلی بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای علمی شرکت و صورتجلسات را تنظیم می‌کند.
ماده 11 ـ وظایف شورای علمی بدین قرار است:
الف‏ـ تنظیم و ارائة پیش‌نویس اساسنامه مجله و اصلاحات احتمالی آن به هیأت مدیره.
ب‏ـ تعیین خط مشی‌های عمومی و تصمیم‌گیری درباره محتوای علمی مجله.
ج ـ ایجاد تمهیدات لازم برای ارزشیابی مقالات.
د ـ تهیه و تنظیم آیین‌نامه داخلی شورای علمی.
ها ـ اتخاذ تصمیم‌های مقتضی برای اعتلا و پویایی ”مجله“.
تبصره ـ شورای علمی ”مجله“ و تصمیمات آن با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد.
ماده 12ـ هر شماره از ”مجله“ بایستی دارای حداقل 60 درصد مقالات پژوهشی باشد.
ماده 13ـ حداکثر 20 درصد مطالب هرشماره می‌تواند به معرفی و نقد کتاب و مصاحبه علمی و ... اختصاص یابد.
ماده 14ـ حداکثر 20 درصد مقالات هر شماره می‌تواند از ترجمة مقالات و یا تحقیقات خارجی جدید باشد.
ماده 15ـ مقالات باید از سطح علمی قابل قبولی برخوردار باشد (تعیین سطح محتوایی مقالات به وسیلة داوران حوزه‌های تخصصی منتخب شورای علمی خواهد بود).
ماده 16ـ مندرجات و نوشته‌ها باید با اصول صحیح نوشتاری زبان فارسی مطابقت داشته‌باشند (تشخیص این امر به عهده مشاورین ادبی ”مجله“ خواهدبود).
ماده 17ـ ”مجله“ از مشخصات فنی قابل قبولی برخوردار باشد (از بعد تخصصی شیوه ارائه مطالب کیفیت علمی و نگارشی، استمرار چاپ، تسلسل زمانی و غیره).
ماده 18ـ حروفچینی، صفحه آرایی، پشت جلد، تصاویر منحنی‌ها و جداول به شیوه مناسب و جذاب باشد.
ماده 19ـ منابع و مآخذ مقالات دقیقاً روشن بوده و نحوه بهره‌برداری از آن‏ها قابل قبول باشند.
ماده 20ـ به کارگیری اصطلاحات و نظرات علمی و تخصصی در مقالات قابل قبول باشد.
ماده 21ـ مقاله‌ها و مطالب مندرج در ”مجله“ به زبان فارسی خواهد بود و چکیده هر مقاله در ابتدای آن به زبان فارسی و در انتهای ”مجله“ به زبان انگلیسی درج می‌شود.
ماده 22ـ منابع مالی ”مجله“ از محل بودجه انجمن جامعه‌شناسی ایران و درآمدهای حاصل از فروش مجله تأمین می‌شود.
ماده 23ـ هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه با پیشنهاد مدیر مسئول، سردبیر، یا حداقل سه نفر از اعضای شورای علمی ”مجله“ و به تصویب اعضای هیأت مدیرة انجمن خواهد بود.
ماده 24ـ اساسنامه مجله جامعه‌شناسی ایران در 24 ماده و 3 تبصره در تاریخ 8/8/1381 به تصویب هیأت مدیرة انجمن جامعه‌شناسی ایران رسید.