(پیش نویس- 14 دی ماه 1390)

مقدمه: در اجرای ماده 23 اساسنامه انجمن جامعه شناسی ایران و به منظور تحقق اهداف مندرج در آن ، دفاتر استانی انجمن که از این پس به اختصار "دفتراستانی " نامیده میشود، به شرح زیر تاسیس و فعالیت خواهند کرد .

ماده1- اهداف :

1-بسط تعاملات علمی بین متخصصین و علاقمندان به حوزه یا موضوع علوم اجتماعی در محدوده استان

2-تقویت تفاهم و همبستگی بین متخصصین ذیربط برای تعمیق هویت علمی و صنفی در محدوده استان

3-تولید، تبادل، انباشت و نشر اندیشه و یافته‌ های علمی ـ پژوهشی در حوزهیا موضوع علوم اجتماعی در محدوده استان

4-تبیین قواعد و هنجارهای اجتماعی و معرفتی مرتبط با حوزة یا موضوع علوم اجتماعی در محدوده استان

5-ارائه راهبردها و راهکارهای مبتنی بر یافته ‌های پژوهشی علوم اجتماعی در محدوده استان

6-گسترش زمینه‌ های آموزشی و پژوهشی در حوزة یا موضوع علوم اجتماعی در محدوده استان در سطوح مختلف دانشگاه و جامعه

ماده 2- تاسیس:

1-2- نمایندگی:

بر اساس تقاضای یکی از اعضای پیوسته نجمن در هر استان و با تصویب هیئت مدیره انجمن آن فرد به عنوان نماینده انجمن در استان فعالیت خواهد کرد.

2-2- شعبه:

در یکی از شهرهای هر استان که تعداد اعضای پیوسته شاغل یا ساکن انجمن 15 نفر یا بیشتر باشد، با درخواست حداقل 15 نفر عضو پیوسته- که هیئت موسس شعبه نامیده میشوند- و تصویب هیئت مدیره، شعبه انجمن تاسیس خواهد شد.

3-2- دفتر استانی:

در استان هایی که تعداد اعضای پیوسته شاغل یا ساکن انجمن 25 نفر یا بیشتر باشد با درخواست حداقل 25 نفر عضو پیوسته – که هیئت موسس دفتر استان نامیده میشوند- و تصویب هیئت مدیره دفتر استانی انجمن تاسیس خواهد شد.

تبصره: در هر استان فقط یکی از سه واحد نمایندگی، شعبه و دفتر استان تاسیس و فعالیت خواهند داشت.

ماده 3- وظایف:

1-3- نماینده:

وظایف نماینده عبارت است از جذب متخصصان علوم اجتماعی و موسسات حقوقی مرتبط فعال در استان جهت عضویت در انجمن

2-3- شعبه:

شعبه در محدوده شهر فعالیت خواهد کرد و وظایف آن عبارت است از:

1- برگزاری جلسات در زمینه یافته های پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی، نشر و ترویج ایده ها و داده های علمی، نقد آثار مرتبط و هر موضوع مورد تصویب شورای مدیریت شعبه.

2- تدوین و انتشار مجموعه مقالات، کتاب و گزارش یا مشارکت در آن.

3- برگزاری همایش های تخصصی یا مشارکت در آن.

4- برقراری ارتباط و تعامل با دیگر واحدهای انجمن و مجامع و مراکز علمی و اجرایی در حوزه یا موضوع علوم اجتماعی.

5- جذب متخصصان علوم اجتماعی و موسسات حقوقی مرتبط فعال در استان جهت عضویت در انجمن.

3-3- دفتر استان:

دفتر استان در محدوده استان فعالیت خواهد کرد و وظایف آن عبارت است از :

1- برگزاری جلسات در زمینه یافته های پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی، نشر و ترویج ایده ها و داده های علمی، نقد آثار مرتبط و هر موضوع مورد تصویب شورای مدیریت استان.

2-  تدوین و انتشار مجموعه مقالات، کتاب و گزارش یا مشارکت در آن.

3-  برگزاری همایش های تخصصی یا مشارکت در آن.

4- برقراری ارتباط و تعامل با دیگر واحدهای انجمن و مجامعه و مراکز علمی و اجرایی در زمینه حوزه یا موضوع علوم اجتماعی.

5- جذب متخصصان علوم اجتماعی و موسسات حقوقی مرتبط فعال در استان جهت عضویت در انجمن.

تبصره 1: هر نوع همکاری نمایندگی ها، شعب و دفاتر با دیگر سازمانها و موسسات که جنبه مالی داشته باشد، پس از تصویب هیئت مدیره انجمن و در چارچوب ضوابط و سیاست های مالی انجمن رسمیت خواهد داشت.

ماده 4- انتخابات:

1-انتخابات شورای مدیریت استان هم زمان با انتخابات هیئت مدیره انجمن و هر سه سال یک بار در محل تشکیل مجمع عمومی انجام خواهد شد.

2-  شش ماه قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن برای انتخاب هیئت مدیره اعضای پیوسته ساکن استان هایی که تشکیل آنها به تصویب هیئت مدیره رسیده، میتوانند آمادگی خود را برای  انتخاب شدن در شورای مدیریت استان به کمیته دفاتر استانی اعلام نمایند.

تبصره: هر فرد میتواند فقط نامزد عضویت در شورای مدیریت یک استان باشد.

3- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دفتر هر استان موکول به حضور حداقل نصف به علاوه یک هیئت موسس دفتر آن استان در جلسه مجمع عمومی انجمن است.

تبصره1: در صورتی که در زمان انتخابات هیئت مدیره، استانی نامزد عضویت در شورای مدیریت استان  را نداشت یا حداقل اعضای موسس در جلسه مجمع عمومی حضور نداشتند، بنا بر تشخیص کمیته دفاتر استانی ، 1)مجمع عمومی گروه حداکثر سه ماه بعد در استان برگزار و شورای مدیریت آن استان  انتخاب  یا 2)پیشنهاد انحلال دفتر استان به  هیئت مدیره انجمن  داده میشود.

تبصره 2: برای انتخاب شورای مدیریت دفاتر استانی فقط اعضای پیوسته انجمن که ساکن استان هستند حق رای دارند.

4-      هیات مدیره انجمن از بین اعضای برگزیده شورای مدیریت استان ، فردی که بیشترین آراء را کسب نموده به عنوان مدیر دفتر انجمن منصوب می نماید. مدیر دفتر استانی مجری مصوبات شورای مدیریت استان میباشد.

5-  در صورت استعفا، فوت یا برکناری مدیر دفتر انجمن، یکی دیگر از اعضای شورای دفتر که بیشترین آراء را کسب کرده باشد تا پایان مدت باقیمانده دوره ، از سوی هیئت مدیره به عنوان مدیر جدیددفتر انجمن منصوب می شود. 

6-  قبول استعفا و برکناری مدیردفتر انجمن در استان ، منوط به تائید کمیته دفاتر استانی انجمن و تصویب هیات مدیره خواهدبود.

ماده 5-اموال و دارائی

1-  اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول دفتر انجمن، جزءاموال انجمن جامعه شناسی ایران محسوب می‌گردد و درصورت تعطیلی هردفتر، هیأت مدیره درمورد نحوه مصرف دارائی واموال آن دفتر تصمیم ‌گیری خواهد نمود.

تبصره1: اموالی که دانشگاهها و مراکز آموزشی برای تجهیز دفتر انجمن و به صورت امانت دراختیار دفتر قرار می دهند جزء اموال اختصاصی به حساب نمی اید.

2-  فعالیت های دفتر استان که متضمن هرگونه تعهد مالی باشد موکول به تصویب هیئت مدیره انجمن است و دفترانجمن مجاز به عقد قراردادی که مسئولیت مالی داشته باشد نیست مگر با مجوز و ترتیبی که هیات مدیره انجمن مقرر می دارد.

تبصره: دفتر استانی به منظور انجام فعالیتهای خود حسابی با امضا حداقل دو عضو شورای مدیریت استان ایجاد و کلیه دریافت ها و پرداخت ها را از همان محل انجام دهد. دفتر استانی موظف است مشخصات حساب را پس از گشایش کتبا به اطلاع هیئت مدیره برساند و هر شش ماه یک بار نیز چرخش مالی حساب را به هیئت مدیره گزارش کند.

این آئین‌نامه در 5 ماده در جلسه  مورخ …. هیئت مدیره انجمن تصویب شد.